het Hagepleintje

voetzonereflexologie

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik indien nodig, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  •   
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelend pedicure en therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  •   
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  •   
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  •   
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan mij e-mailen via nelleke@hagepleintje.nl